Projekty unijne

Celem projektu jest promowanie marki produktowej firmy ZAP-KOOPERACJA na rynkach zagranicznych oraz promowanie
Marki Polskiej Gospodarki poprzez udział w Targach Hannover Messe 2017. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3
POIR. Przewidziane w projekcie działania przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej i podniesienia pozycji
konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych
wskaźników rezultatu tj.: -l. kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
-przychody ze sprzedaży produktów na eksport
-przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
Wzrost przychodów z działalności eksportowej wpłynie pozytywnie na rozwój firmy-umożliwi wdrażane nowych rozwiązań i
technologii, ulepszonych usług i produktów. To natomiast pozwoli to na pozyskanie nowych klientów, głównie tych
zagranicznych.
Wartość projektu – 68 871.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich – 32 460.00 PLN

 

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach działania 1.2.”Wsparcie rozwoju MSP”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego

ze środków z Unii Europejskiej.

 

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. uczestniczyła w Misji Gospodarczej Wielkopolskich Przedsiębiorstw do Japonii zorganizowanej

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 2-6 marca 2011 roku, połączonej z udziałem w targach

BATTERY SHOW JAPAN 2011 w Tokio w dniach 2-4 marca 2011 r. w ramach działania 1.5. „Promocja regionalnej gospodarki”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o. uczestniczyła w Misji Gospodarczej do Danii organizowanej przez Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w dniach 19-23 czerwca 2012 roku, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2012, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki,

Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.